• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Blog

Korzyści wynikające z upadłosci konsumenckiej to m.in. zamknięcie prowadzonych egzekucji komorniczych, przejęcie wszystkich spraw przez syndyka, widykatorzy zaprzestaną Ciebie nachodzić.

Wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwe poprzez wdrożenia procedury upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku do właściwego sądu .

Sąd rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po wykonaniu ostatecznego

planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzycieli .

Ma on formę postanowienia wydanego przez sąd. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na rozpoczęcie życia od nowa, bez zadłużenia i wynikających z niego konsekwencji.

 

Jak uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych w przypadku płacenia alimentów !!!

W myśl art. 883 § 2 kodeksu postępowania cywilnego umorzenie świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości jest możliwe poprzez złożenie do depozytu sądowego sumy równającej się alimentom za sześć miesięcy z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty….

Orzeczenie III CZP 153/07

Mediacje w postępowaniu administracyjnym .

W kwietniu 2017 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa ustawa dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy stronami a organem administracji publicznej, przed którym sprawa się toczy. Polubowne zakończenie sprawy może zapobiec wszczęciu w tej sprawie postępowania sądowoadministracyjnego. Celem mediacji jest wyjaśnienie oraz rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

Ustawa nakłada na organ administracji obowiązek zawiadomienia z urzędu bądź na wniosek stron o możliwości przeprowadzenia mediacji . Jeśli strona nie wyrazi zgody na mediację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia , mediacji nie przeprowadza się

Korzyści jakie płyną z instytucji mediacji to między innymi usprawnienie postępowania i skrócenie czasu jego trwania .

Zachęcam do korzystania z usług mediacji mieszkańców Wolsztyna, Grodziska Wlkp. i Nowego Tomyśla .