• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Author Archive

Korzyści wynikające z upadłosci konsumenckiej to m.in. zamknięcie prowadzonych egzekucji komorniczych, przejęcie wszystkich spraw przez syndyka, widykatorzy zaprzestaną Ciebie nachodzić.

Wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwe poprzez wdrożenia procedury upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku do właściwego sądu .

Sąd rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po wykonaniu ostatecznego

planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzycieli .

Ma on formę postanowienia wydanego przez sąd. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na rozpoczęcie życia od nowa, bez zadłużenia i wynikających z niego konsekwencji.

 

Magdalena Warych

ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA dla zatrudniających cudzoziemców
Cena Szkolenia:500 zł brutto czas trwania szkolenia 5 godzin, termin do 20 grudnia zgłoszenia na adres mailowy magdawarych@wp.pl , tel. 609676796
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce
• Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe)
2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
• Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS)
• Obywatele Bloku Wschodniego
• Obywatele Państw trzecich – 6 państw – omówienie różnych rodzajów wiz (wizy negatywne)
Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy
• Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu
3. Praca cudzoziemców na terenie Polski
Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania)
Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego
Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów)
Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę
• Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki)
Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady)
• Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
•Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów)
•Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę)
•Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego)
•Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy
• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii
4. Projektowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach
Omówienie projektowanych zmian zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku
5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
• miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne)
• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R)
• opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
• ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej)
• certyfikat rezydencji
• prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca)
• obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
• praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody)
zasada jednego ustawodawstwa
• zasada równego traktowania
• zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
• zasada zachowania praw nabytych
• wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
• pracownicy delegowani
• pracownicy transportu międzynarodowego
• pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
• działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
• podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
• ubezpieczenia obywateli państw trzecich

Magdalena Warych

Jak uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych w przypadku płacenia alimentów !!!

W myśl art. 883 § 2 kodeksu postępowania cywilnego umorzenie świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości jest możliwe poprzez złożenie do depozytu sądowego sumy równającej się alimentom za sześć miesięcy z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty….

Orzeczenie III CZP 153/07

Magdalena Warych

Ugoda w sprawie alimentacyjnej lub wyrok , niezbędne by uzyskać świadczenia 500 +

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu otrzymania świadczenia 500 + należy przedłożyć dokumenty zaświadczające o wysokości dochodów opiekunów prawnych dziecka. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko niezbędne jest okazanie wyroku ustalającego wysokość alimentów lub ugody zatwierdzonej przez Sąd, w której rodzice uzgodnili wysokość alimentów.

W związku z powyższym najszybszym i najtańszym sposobem uregulowania sprawy alimentacyjnej jest ugoda zawarta przed mediatorem. Koszt postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie wynosi od 200 zł.

 

Magdalena Warych

Magdalena Warych

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (cena szkolenia do uzgodnienia)

Magdalena Warych

Mediacje w postępowaniu administracyjnym .

W kwietniu 2017 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa ustawa dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy stronami a organem administracji publicznej, przed którym sprawa się toczy. Polubowne zakończenie sprawy może zapobiec wszczęciu w tej sprawie postępowania sądowoadministracyjnego. Celem mediacji jest wyjaśnienie oraz rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

Ustawa nakłada na organ administracji obowiązek zawiadomienia z urzędu bądź na wniosek stron o możliwości przeprowadzenia mediacji . Jeśli strona nie wyrazi zgody na mediację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia , mediacji nie przeprowadza się

Korzyści jakie płyną z instytucji mediacji to między innymi usprawnienie postępowania i skrócenie czasu jego trwania .

Zachęcam do korzystania z usług mediacji mieszkańców Wolsztyna, Grodziska Wlkp. i Nowego Tomyśla .

Magdalena Warych

Ubezpieczenia na życie

Polisa na życie to nie tylko wypłata pieniędzy w przypadku śmierci. To także bardzo ważne wsparcie domowego budżetu w razie problemów ze zdrowiem , wypadku, inwalidztwa czy pobytu w szpitalu. To również forma gromadzenia pieniędzy z myślą o przyszłości . Sprawdź na czym zależy Ci najbardziej i wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ubezpieczenie dla rodziny jest oferowane przez firmę Warta już od 54 zł , a dla Singli od 33 zł. Przewidziana jest również szczególna oferta dla samotnych rodziców.

Magdalena Warych

Opinie

https://www.oferteo.pl/biuro-pomocy-prawnej-magdalena-warych-wieczorek/firma/2906747

Stanisław K., 24 listopad 2017
Pozytywna opinia

Bardzo życzliwa i profesjonalna osoba.

Mariola K., 14 wrzesień 2017
Pozytywna opinia

Jestem bardzo zadowolona z usług BIURA POMOCY PRAWNEJ Magdalena Warych-Wieczorek. Szybki kontakt, fachowe, jasne odpowiedzi na moje pytania, poświęcony czas. Bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy.

Stanisław K., 29 sierpień 2017
Potrzebuję prawnika do porady, uzyskanie odszkodowania, Puławy
Pozytywna opinia

Z czystym sumieniem polecam BIURO POMOCY PRAWNEJ Magdalena Warych-Wieczorek. Pani bardzo rzeczowo przedstawiła sprawę.

Magdalena Warych

Mediacje pozasądowe i sądowe w Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp.

Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów wyróżnia się mediację, koncyliację, negocjacje i arbitraż ( zwany także sądownictwem polubownym ),

W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu oraz unikania konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same wybierają technikę rozwiązania sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie.  Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu.

Podstawową cechą odróżniającą mediację od arbitrażu jest samodzielność wypracowanego rozwiązania przez strony i rozwiązanie konfliktu u jego podstaw. Alternatywne metody rozwiązywania sporów są szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich.

Dla stron pozostających w stałych relacjach ( rodzinnych, sąsiedzkich, handlowych itp.) najwyższą zaletą jest możliwość budowania co najmniej neutralnych kontaktów w przyszłości, prostota procedur i szybkość postępowania, bezstronność , neutralność i poufność oraz niskie koszty.

Magdalena Warych